Enschedese Schoolvereniging BSO

De Enschedese Schoolvereniging (ESV) is de enige zelfstandige, bijzondere school op neutrale grondslag in Enschede en staat open voor leerlingen van iedere levensbeschouwelijke achtergrond waarvan tenminste respect en interesse voor die van anderen deel uitmaken. Wat de ESV formeel 'bijzonder' maakt is dat alle ouders lid zijn van de Enschedese Schoolvereniging en daarmee verantwoordelijk voor het vaststellen van de doelstellingen van de school. In de praktijk betekent dit bovendien dat ouders op velerlei wijze (bestuur, MR, overblijfcommissie, groepsoudercommissie, bibliotheek en diverse andere activiteiten) betrokken worden bij het realiseren van de doelstellingen.

Onze missie

De ESV is een school voor primair onderwijs, die voor iedere leerling waardevol wil zijn, door hem of haar

  • de competenties te helpen ontwikkelen die van waarde zijn voor het verdere leven: die het kind in staat stellen de eigen mogelijkheden te verwezenlijken én om te gaan met tegenslag;
  • dagelijks een warme, veilige omgeving en een uitdagend en gevarieerd programma te bieden, waarin die ontwikkeling door het samen werken en spelen, leren en ervaren waarde in zichzelf heeft, en
  • te doordringen van de waarde van zichzelf, van openstaan voor anderen, en van deelname aan cultuur en maatschappij.

Om deze missie te realiseren biedt de ESV een doorgaande leerlijn van groep één tot en met groep acht waarin iedere leerling gestimuleerd en geholpen wordt zich optimaal cognitief te ontwikkelen en waarbij daarnaast gerichte aandacht is voor de sociaal-emotionele, culturele, creatieve, morele, fysieke en maatschappelijke ontwikkeling. Leerkrachten, directie en bestuur onderschrijven de identiteit van de school en werken op professionele wijze samen om de organisatorische, didactische en pedagogische voorwaarden te scheppen voor het realiseren van de missie.

Contactpersoon van Enschedese Schoolvereniging BSO